Η εταιρεία Πλούγαρλης Πετρος και Σια Ο.Ε. κατέχει κατά τον Ευρωπαικό Κανονισμό Ουσιών

  • Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας/SAFETY DATA SHEET, Κανονισμός ΕΚ/1907/2006 (REACH) καθώς επίσης
  • Δελτίο Δεδομένων Ουσιών, Κανονισμός ΕΚ/1272/2008 (CLP).